POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 &1 POSTANOWIENIA OGOLNE

 1. Administratorem danych jest Firma PHU PROFIL – TOOLS Jarosław Trocki, ul. Gdańska 51, 84-200 Wejherowo wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 5881533643, REGON: 221883741. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 1. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 1. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej profil-tools.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

&2. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób które polubiły profil firmy na Facebooku.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli polubiłeś fanpage na Facebooku

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@profil-tools.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

$3 JAKIE DANE PRZETWARZAMY

 1. Państwa dane osobowe które są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy takie jak:
 • dane teleadresowe,
 • imiona i nazwiska osób korzystających z usług Firmy
 • numery telefonów,
 • adresy e-mail oraz adres IP,
 • historię odbytych podróży,

&4 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:
 2. zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 3. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 5. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”
 6. Ze względu na prawnie uzasadniony interes PHU Profil Tools dane osobowe są przetwarzane również w celu:
 7. dokonywania płatności za usługi,
 8. wystawiania dokumentów księgowych,
 9. kontaktu z biurem,
 10. przyjmowania sugestii,
 11. rozwiązywania problemów technicznych,
 12. zapewnienia bezpieczeństwa usług,
 13. sporządzenia polisy ubezpieczeniowej,
 14. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu,
 15. mediacji i rozwiązywania sporów,
 16. archiwizacji danych.
 17. Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas również w następujących celach:
 18. w przypadku pozyskania Państwa danych na skutek subskrypcji newslettera – w celu realizacji naszego własnego marketingu bezpośredniego i kierowania do Państwa informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

&5 KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie kontrahentom i partnerom Firmy Profil Tools biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo Umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, takim jak:
 2. hotele i inne obiekty noclegowe, inni touroperatorzy lub pośrednicy turystyczni którym zlecone zostało pośrednictwo w realizacji imprezy turystycznej, linie lotnicze, przewoźnicy, piloci i rezydenci, pośrednicy wizowi i konsulaty, agenci turystyczni działający na podstawie umowy agencyjnej,
 3. poczta i firmy kurierskie, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, towarzystwa ubezpieczeniowe, które wykorzystują dane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji ewentualnej szkody oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia.
 4. dostawcy płatności elektronicznej; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych.

&6 JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy prawnej i będzie to odpowiednio czas:
 1. trwania umowy,
 2. do momentu wycofania zgody.

&7 JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Mają Państwo prawo do:
 2. żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. sprostowania danych,
 4. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 5. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 7. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych,
 8. nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ,
 9. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
 10. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

&8 CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

 1. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym.
 • 9. PLIKI COOKIES
 1. Witryna profil-tools.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PHU Profil Tools w celu optymalizacji działań.
 5. Witryna wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 6. Cookies sesyjne
  Przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 7. Cookies trwałe

Przechowywane na urządzeniu użytkownika – pozostają tam do momentu ich skasowania.  Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.